Sprawdzanie i autoryzacja projektów budowlanych

Oferta dla projektantów.

Sprawdzanie i autoryzacja projektów budowlanych w świetle prawa.

Sprawdzanie i autoryzacja projektów budowlanych

Sprawdzanie i autoryzacja projektów budowlanych to oferta przeznaczona tylko dla projektantów. 

Prawo budowlane

Art. 12.1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych. W szczególności działalność obejmującą: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

(…)

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. Powyższe powinno być stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Natomiast z art. 20.2 Prawa Budowlanego wynika wprost, iż projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami. Sprawdzenie powinno być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, a wyjątek stanowią projekty obiektów budowlanych o prostej konstrukcji. Takimi obiektami mogą być np: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

W zależności od lokalnych organów administracji architektoniczno-budowlanej niemal każda inwestycja nie będąca prostym domem jednorodzinnym wymaga sprawdzenia przez uprawnioną osobę, dlatego nasza firma przychodzi z pomocą oferując Ci usługę sprawdzenia i autoryzacji dokumentacji projektowej.