Lista kroków do pozwolenia na budowę

Lista kroków wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę domu

 1. Etapy prac prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy
  1. Plan Miejscowy lub Decyzja o Warunkach Zabudowy terenu (urząd miasta/gminy)
  2. Mapa do celów projektowych (wykonuje lokalny geodeta)
  3. Badania gruntu – opinia geologiczna (wykonuje lokalny geolog
  4. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy (wykonuje architekt w zakresie zależnym od wybranego pakietu)
   1. Dokumenty formalne
    1. Pełnomocnictwo dla architekta
    2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
    3. Zapewnienie dostaw mediów
    4. Uzgodnienia z kopalnią dla terenów górniczych
    5. Uzgodnienia z uzdrowiskiem dla uzdrowisk
    6. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków w strefie konserwatorskiej
    7. Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
    8. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
    9. Uzgodnienia lokalizacyjne z zarządcami sieci
    10. Opinia geotechniczna
    11. Informacja BIOZ
   2. Projekt Zagospodarowania Terenu (wykonuje architekt)
   3. Projekt architektoniczno-budowlany
    1. Zakupiony jako projekt gotowy z katalogu (np Archon)
    2. Przystosowanie do działki przez architekta
   4. Projekt Techniczny
    1. Zakupiony jako projekt gotowy z katalogu (np Archon)
    2. Wprowadzone wymagane zmiany przez architekta
    3. Oświadczenie architekta o zgodności projektu z prawem
 2. Etapy i zakres  współpracy z naszą pracownią projektową:
  1. Nasza firma podejmuje się uzyskania pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla budowy obiektu budowlanego na działce Inwestora. W przypadku projektu powtarzalnego (z katalogu) adaptacja obejmuje przygotowanie Projektu Zagospodarowania Terenu, przystosowania Projektu Architektoniczno – Budowlanego oraz uzyskanie podstawowych uzgodnień lokalizacyjnych wymaganych do zatwierdzenie projektu, zgodnych z obowiązującym Prawem Budowlanym.
  2. Inwestor jest zawsze na bieżąco informowany e-mailem o postępie prac i statusie projektu. Do kolejnego etapu prac przechodzimy tylko po akceptacji poprzedniego etapu przez Inwestora.
   1. Zatwierdzenie niniejszych zasad przez Klienta
   2. Wybór projektu gotowego z katalogu przez Klienta
   3. Wybór pakietu usług przez Klienta
   4. Wpłata zaliczki (koszt zakupu projektu + zaliczka architekta)
   5. Analiza zgodności założenia budowlanego z obowiązującym Planem Miejscowym lub Warunkami Zabudowy
   6. Analiza strefy oddziaływania obiektu – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy
   7. Proponowany Projekt Zagospodarowania Terenu do akceptacji Klienta.
   8. Zakup projektu gotowego przez naszą pracownię.
   9. Wystąpienie o niezbędne uzgodnienia lokalizacyjne
   10. Przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wymaganymi zmianami w projekcie do akceptacji Klienta.
   11. Skompletowanie wniosku o pozwolenie na budowę w formie cyfrowej
   12. Złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy domu jest składany w formie cyfrowej.
   13. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z urzędu – ewentualne uzupełnienie wniosku o wymagane informacje, w tym dodanie uzgodnień lokalizacyjnych, które do tego czasu powinny do nas dotrzeć od odpowiednich instytucji.
   14. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
   15. Wpłata końcowa (koszty uzgodnień itp + reszta ceny architekta wg pakietu)
   16. Przygotowanie Projektu Technicznego
   17. Przekazanie całości dokumentacji Inwestorowi 
   18. Nadzór autorski nad budową (w zależności od pakietu)
  3. Zakres współpracy
   1. Zakres zgodny z wybranym pakietem usług
   2. Zakres nie obejmuje możliwych opracowań związanych z włączeniem do drogi publicznej i obliczeń konstrukcyjnych jeżeli będą wymagane np ze względu na tereny górnicze lub skomplikowane warunki gruntowe na działce. W zakres projektu nie wchodzą przyłącza gdyż nie jest to wymagane na etapie projektu budowlanego, a z reguły opóźnia uzyskanie pozwolenia na budowę.
   3. Najważniejsze obowiązki Inwestora po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które nie wchodzą w zakres naszych usług
    1. Powołanie Kierownika Budowy
    2. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy do PINB
    3. Projekty przyłączy (lokalni dostawcy mediów, wykonawcy lub odpowiedni inżynierzy branżowi)
    4. Projekt zjazdu jeżeli nie ma istniejącego
    5. Zgłoszenie zakończenia budowy do PINB.
   4. Dokumentacja opracowywana przez nasza firmę będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 3. Pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – wybór procedury należy do Klienta jeżeli architekt stwierdzi, że obie opcje są możłiwe. W maksymalnym skrócie różnica polega na podejściu urzędu do wniosku: przy zgłoszeniu procedura musi się zakończyć w 21 dni, zaś przy pozwoleniu na budowę w 65 dni. Oczywiście w praktyce urząd zażąda poprawek lub dodatkowych dokumentów przez co cała procedura się przedłuży. My zachęcamy do zgłaszania budowy jako najszybszej drogi do zakończenia procedury biurokratycznej, jednak droga zgłoszenia nie jest możliwa jeśli obszar oddziaływania obiektu wykracza poza granice terenu na którym został on zaprojektowany (np zbliżenie do granicy, budowa nowego zjazdu na działce drogowej itp.)
 4. Terminy
  1. Wykonanie w naszej pracowni – według wybranego pakietu usług
  2. W urzędach – ze względu na dosyć swobodne interpretowanie Prawa Budowlanego przez urzędy procedura zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania zgody na budowę od dnia złożenia dokumentacji może potrwać od 14 dni do pół roku i dłużej w zależności od urzędu. Niestety na ten czas architekt nie ma większego wpływu, bo na zwłokę składa się szereg opóźnień w różnych instytucjach (zarząd dróg, Tauron, PSGAZ, wodociągi, melioracje itp) 
 5. Cena usług i płatności:
  1. Cena usługi jest zgodna z wybranym pakietem.
  2. Po zatwierdzeniu powyższych zasad i przed przystąpieniem do projektowania wystawiamy fakturę na koszt zakupu projektu gotowego plus 1000 zł naszej zaliczki.
  3. Pozostałą kwotę (reszta w zależności od pakietu + ewentualne opłaty zewnętrzne np uzgodnienia lokalizacyjne) pobieramy dopiero po uzyskaniu dokumentu zezwalającego na budowę domu i przed wydaniem ostatecznej dokumentacji Klientowi.
  4. W cenie pakietu nie mieszczą się mapy geodezyjne i opinia geotechniczna, które Inwestor powinien zamówić we własnym zakresie – bez tych dokumentów nie możemy złożyć projektu do zatwierdzenia, a oczekiwanie na każdy wynosi co najmniej 1 miesiąc, dlatego należy to zlecić jak najszybciej
  5. Niestety praktyki poszczególnych urzędów różnią się diametralnie i da się zauważyć tendencje do nadużywania uprawnień i nadinterpretacji obowiązującego prawa, co z kolei prowadzi do nieuzasadnionego podniesienia kosztów oraz opóźnienia całej procedury. Wyobraźnia urzędników jest nieograniczona, ale najczęstsze przypadki to:
   1. W niektórych urzędach można spodziewać się serii opłat za uzgodnienia lokalizacyjne sieci, nawet tych które nie istnieją w terenie – ale kwota nie powinna za wszystkie przekroczyć 400zł. Opóźnienie około 1 miesiąca.
   2. Miasto Bielsko-Biała (na razie jako jedyne) żąda udziału w projekcie architektoniczno-budowlanym dodatkowych inżynierów branżowych – dodatkowy koszt 800 – 1000zł.
   3. Niektóre urzędy żądają uzgodnienia istniejących wjazdów na działkę – koszt 0zł, ale opóźnienie około 1 miesiąca.
  6. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych opracowań lub zatrudnienie inżynierów zewnętrznych, dokładny zakres i cena będą uzgodnione z Klientem przed wykonaniem pracy.
  7. Ceny pakietów podane są w kwotach netto – do końcowej faktury należy doliczyć odpowiedni podatek VAT.
You are currently viewing Lista kroków do pozwolenia na budowę
kroki wymagane do pozwolenia na budowę